Ustaw jako startową

dpp grafika1Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

 

Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Łącznie utworzone zostaną 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.

 

Darmowa pomoc prawna w Morągu!

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 13.00 
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ogrodowa 16 (parter).

 

Mapa punktów pomocy - kliknij link

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·        osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

·        osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawieustawy o pomocy społecznej (kliknij),

·        osoby, które ukończyły 65. lat,

·        osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·        kombatanci,

·        weterani,

·        zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

·        poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·        wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

·        pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

·        sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·        prawa pracy,

·        przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·        prawa cywilnego,

·        prawa karnego,

·        prawa administracyjnego,

·        prawa ubezpieczeń społecznych,

·        prawa rodzinnego,

·        prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

20160125 punkt pomocy prawnejdpp grafika1 dpp grafika2 dpp grafika4