Ustaw jako startową

Rada sołecka

Kadencja 2019-2023

 

 soltys

 

 

Sołtys Sołectwa Słonecznik

Adam Kowalewski

 

 

Rada sołecka

 1. Adam Kowalewski – Sołtys - Przewodniczący rady
 2. Nowocin Elżbieta - członek
 3. Lendzion Agnieszka - szłonek
 4. Malinowska Katarzyna - członek
 5. Rymsza Grażyna - członek
 6. Grzęda Anna - członek
 7. Czajkowski Krzysztof – członek
 8. Czajkowski Mateusz – członek

 

Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:  

 • zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom,
 • reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • przygotowywanie projektów uchwał na Zebranie Wiejskie,
 • działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Morąga,
 • gospodarowanie mieniem przekazanym przez Zarząd Miasta oraz środkami finansowymi przekazanymi do dyspozycji Sołectwa,
 • opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,    
 • potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
 • sporządzanie rozliczeń między innymi z gospodarczej i finansowej działalności Sołectwa,
 • uczestnictwo w pracach stałych komisji Rady, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady tematu do rozpatrzenia; Przewodniczący Rady powiadamia Sołtysa o terminie posiedzenia właściwej komisji,
 • przedkładanie co najmniej raz w roku Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania ze swej działalności, a w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku budżetowego rozliczenia finansowego,
 • wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów

m.in.:

 • w zakresie obronności i ochrony ppoż.,
 • inkasa niektórych podatków i opłat,
 • zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.